Elipsy

Elipsy MMXIV

Jednorodny, jednoroczny kalendarz 2014.